Skąd nazwa „Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej”

Stowarzyszenie… to organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania. Jako tzw. stowarzyszenie rejestrowe posiadamy osobowość prawną, możemy zakładać terenowe jednostki organizacyjne, łączyć się w związki stowarzyszeń, przyjmować w poczet swych członków osoby fizyczne i prawne oraz korzystać z ofiarności publicznej i przyjmować dotacje od organów władzy państwowej i innych instytucji. Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (UPS) (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.). [wikipedia]

Miłośników… – członkinie i członkowie Stowarzyszenia nie muszą być mieszkańcami Lubszy, ale celem ich udziału w organizacji powinno być działanie na rzecz dobra i rozwoju tej miejscowości. Do Stowarzyszenia mogą zatem należeć wszyscy sympatycy Lubszy

Ziemi Lubszeckiej – zasięg działania Stowarzyszenia obejmuje nie tylko Lubszę w jej obecnych granicach administracyjnych, lecz cały obszar znajdujący się w granicach Lubszy w czasach historycznych, tj. niemal wszystkie sołectwa należące obecnie do gminy Woźniki.