Projekty zakończone 2021

Zadania dofinansowane z budżetu Gminy Woźniki w 2021 roku:

1. Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Hand Made Po Naszymu 2021 2000 zł

2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Wielki człowiek Gminy Woźniki 2540 zł

3. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocji i organizacji wolontariatu
Opieka nad Drogą św. Jakuba jako cel statutowy Stowarzyszenia 1950 zł

4. Turystyka i krajoznawstwo
Ikona ze św. Jakubem – nowy produkt turystyczny Gminy Woźniki 2000 zł

5. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Upamiętnienie 90 rocznicy postawienia pomnika Józefa Lompy w Lubszy, wybitnego mieszkańca Woźnik poprzez dosadzenie roślin w Ogrodzie botaniczny im. J. Lompy w Lubszy 1000 zł

6. Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i tradycji
Biesiada Jakubowa -rok święty. 3800 zł