Nasze cele i statut

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) ochrona środowiska,

2) działalność kulturalna,

3) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

4) wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie jej tradycji,

5) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji religijnej i narodowej,

6) działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi,

7) poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu,

8) upowszechnianie wiedzy o historii Lubszy,

9) poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja,

10) przeciwdziałanie bezrobociu,

11) wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu,

12) działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,

13) działalność na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców,

14) działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

15) działalność wydawnicza,

16) popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych wśród społeczeństwa,

17) promocja i popieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w Internecie,

18) wzbogacanie zasobów sieci Internet,

19) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi,

20) działania na rzecz propagowania dostępu do sieci Internet,

21) wyrównywanie szans w dostępie do kapitału społecznego, kulturowego i edukacyjnego; przeciwdziałanie dyskryminacji,

22) wspieranie i niesienie pomocy osobom poszkodowanym, będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa,

23) działalność wspomagająca realizację zadań w zakresie edukacji elementarnej.

Pobierz tekst statutu Stowarzyszenia:
Statut Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej