Rodzinny konkurs plastyczny „Zabytki Lubszy naszą historią”

logospSzkoła Podstawowa w Lubszy ogłasza konkurs plastyczny pt. „Zabytki Lubszy naszą historią”, którego celem jest  m. in. popularyzacja wiedzy o Lubszy oraz pobudzenie wrażliwości plastycznej i historycznej wszystkich osób, bez względu na wiek.  W konkursie mogą brać udział wyłącznie zespoły, zaś prace muszą mieć formę przestrzennej prezentacji zabytku. Termin składania prac mija 16 maja 2014 roku, ogłoszenie wyników nastąpi 23 maja. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, a prace uczestników złożą się na wystawę z okazji 700-lecia Lubszy.

Regulamin Rodzinnego Konkursu Plastycznego„Zabytki Lubszy naszą historią”

 I.    Organizator: Szkoła Podstawowa im. J. Lompy w Lubszy

II.    Cel konkursu:

 • Pobudzenie wrażliwości plastycznej i historycznej,
 • Zwrócenie uwagi na rolę sztuki i estetyki w życiu codziennym poprzez pryzmat historii,
 • Zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych historią własnej miejscowości, najbliższej okolicy,
 • Popularyzacja działań plastycznych, wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
 • Popularyzacja wiedzy o Lubszy
 • Wystawa prac z okazji 700 – lecia Lubszy

III. Uczestnicy:

Dzieci, młodzież z rodzicami jako zespół. Przez uczestnika rozumie się zespół.

IV.  Warunki Uczestnictwa:

 • Przedmiotem konkursu jest przestrzenne przedstawienie zabytku (architektura, elementy krajobrazu związane z historią) znajdującego się na terenie Lubszy.
 • Praca może być wykonana dowolną techniką w formie przestrzennej.
 • Każdy zespół może zgłosić tylko jedną pracę.
 • Do pracy konkursowej należy dołączyć metryczkę zawierającej następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko osób należących do zespołu, klasa/wiek, numer telefonu lub adres e-mail przedstawiciela zespołu.
 • Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
  – estetyka pracy i staranność wykonania,
  – inwencja twórcza,
  – ogólny wyraz artystyczny .
 • Prace można dostarczyć osobiście lub pocztą do Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy
 • Jury dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac i wyłoni zwycięzców biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność pracy z tematem, oryginalność i niebanalność, technika wykonania, ogólna estetyka pracy.
 • Prace nie spełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą  oceniane.
 • Prace powinny być dostarczone w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji.
 • Prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatorów.

V.    Termin i miejsce nadsyłania prac:

Prace należy dostarczyć do 16. maja 2014 r.

Szkoła Podstawowa im. J. Lompy
ul. Szkolna 1
42-287 Lubsza

VI.   Skład jury :

– Dyrektor Szkoły
– nauczyciele Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy
– osoby zaproszone przez Dyrektora Szkoły do oceny prac.

VII.   Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i publikacja prac:

–  23.05.2014 roku
–  opublikowanie wyników konkursu na stronie Szkoły : www.splubsza.eu oraz lubsza.org
–  wystawienie prac w Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy
–  umieszczenie zdjęć nagrodzonych prac na stronie internetowej Szkoły.

VIII.  Finał konkursu:

O terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

IX.  Nagrody:

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody ufundowane przez sponsorów.

X.  Uwagi dodatkowe:

– prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone, nie będą brane pod uwagę
– prace przechodzą na własność organizatora
– rozstrzygnięcie jury jest ostateczne, od werdyktu nie przysługuje  odwołanie.

XI.  Kontakt:

Szkoła Podstawowa im. J. Lompy
Ul. Szkolna 1, 42-287 Lubsza
Tel. 34 3579 033
splubsza@gmail.com

Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu: Klaudia Skiba  (tel. 692086323)