Nowy podział funduszu sołeckiego

19 września na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lubszy br. odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym podjęto uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2019 i 2020 rok.

Na zebraniu, oprócz mieszkańców Lubszy, pojawił się burmistrz Woźnik Michał Aloszko, zastępczyni burmistrza – Beata Bacior, przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach – Anna Michalska oraz lubszeccy radni: Maria Golasz i Tomasz Nowicki.

W pierwszej kolejności przystąpiono do zmiany przeznaczenia funduszu na 2019 rok. Przypomnijmy, że pierwotnie miał on pokryć koszt wykupu zabytkowej szkoły Lompy, tzw. organistówki z rąk prywatnych, a następnie – decyzją mieszkańców z lutego tego roku – koszt wykonania projektu sali gimnastycznej przy szkole w Lubszy. Konieczna była jednak kolejna zmiana – okazało się bowiem, że nie da się przeprowadzić tego przedsięwzięcia w założonej formie. Oferty złożone w postępowaniu przetargowym dwukrotnie przewyższały kwotę 40 tys. zł, jaką dysponowało sołectwo. Konieczne było  powtórzenie procedury wyłonienia wykonawcy projektu sali. W drugim postępowaniu ofertowym wybrano korzystną ofertę, która jednak także minimalnie przewyższała kwotę funduszu sołeckiego na 2019 rok, a ponadto – z powodu przesunięcia czasowego – wykonanie projektu nie byłoby możliwe do końca roku budżetowego.  W związku z tym burmistrz zaproponował rozwiązanie, w którym to Gmina poniesie koszt projektu sali, a pula środków sołeckich będzie mogła być przeznaczona na inny cel. Jednocześnie burmistrz zarekomendował propozycję rady sołeckiej, tj. przeznaczenie środków na wyposażenie nowej sali strażnicy pod warunkiem, że sala będzie służyła potrzebom lokalnej społeczności. Uczestnicy zebrania jednogłośnie zadecydowali o poparciu tego przedsięwzięcia.

Następnie przystąpiono do omawiania propozycji podziału środków sołeckich na rok 2020. Zgodnie z propozycją rady sołeckiej, 17.000 zł zostanie przeznaczonych na organizację przyszłorocznych dożynek parafialnych, 6.000 zł na dokupienie i montaż kamer monitoringu na Alei ks. Brzozy oraz w innych wybranych punktach miejscowości, czyli uzupełnienie systemu zainstalowanego w wyniku realizacji projektu z Inicjatywy Sołeckiej 2019, reszta kwoty – na wyremontowanie, uruchomienie i wyeksponowanie starych studni abisyńskich, które zlokalizowane są w Lubszy. Także ta propozycja zyskała jednogłośne poparcie mieszkańców.

Protokół z Zebrania Wiejskiego dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Woźnikach / zakładka Jednostki Pomocnicze / Sołectwo Lubsza.