Historia Lubszy według Bernarda Szczecha

LubszaSzczech1Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem szkiców Bernarda Szczecha na temat dziejów Lubszy, udostępnionych dzięki uprzejmości autora. Na zbiór składają się rozdziały z dwu jego publikacji: „Lubsza. Szkice z dziejów gminy i parafii, Lubsza-Zabrze, 1998 oraz „Szkice z dziejów Lubszy i okolicy”, Lubsza, 1998. Jak napisał pan Bernard Szczech we wstępie do jednej z nich, liczymy, że lektura „stanowić będzie kolejny przyczynek do poznania bogatej przeszłości naszej Małej Ojczyzny”.

Fragment Słowa wstępnego do „Szkiców z dziejów Lubszy i okolicy”:

LubszaSzczechOddając w ręce Państwa wspomnianą wyżej publikację (Lubsza. Szkice z dziejów gminy i parafii– przyp. AK), starałem się w urozmaicony sposób, niewyszukanym językiem, przybliżyć przeszłość bliskich nam stron, ukazać nasze wspólne korzenie. W pracy swej nie chciałem ograniczać się wyłącznie do dziejów Lubszy czy też wybiórczo traktować wątków historycznych sąsiednich miejscowości, a których to dzieje były nierozdzielnie powiązane w przeszłości z losami wsi kościelnej, jaką była i jest do dzisiaj, choć okrojona terytorialnie, Lubsza.

 

Pobierz:
„Lubsza” Bernard Szczech