Zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na 2021 rok

20 sierpnia 2020 roku (czwartek) o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Lubszy odbędzie się Zebranie Wiejskie. Głównym tematem zebrania będzie podział środków funduszu sołeckiego na 2021 rok w wysokości 49.201,00 zł.

Oprócz tego konieczna będzie zmiana przeznaczenia części funduszu sołeckiego na 2020 rok. Z powodu epidemii COVID-19 nie odbędą się bowiem tegoroczne dożynki, a kwota, jaką zaplanowano na ich organizację musi zostać rozdysponowana na inny cel jeszcze w tym roku.

Przypominamy, że fundusz sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy środki przeznaczone dla danego sołectwa.  Dzięki niemu mieszkańcy mają większy wpływ na wydatkowanie gminnych pieniędzy. Można je wydać na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców, ale muszą należeć do zadań własnych gminy i być zgodne ze strategią rozwoju gminy. W każdej gminie oblicza się wysokość środków w funduszu sołeckim na podstawie wzoru. Bierze się pod uwagę liczbę mieszkańców i wykonane dochody gminy.

O sposobie przeznaczenia środków decyduje zebranie wiejskie, które uchwala złożenie wniosku zawierającego planowane przedsięwzięcia. Propozycje do funduszu sołeckiego może zgłosić  sołtys lub rada sołecka. Pomysły mogą także wyjść od mieszkańców – aby taki wniosek został poddany głosowaniu musi być zgłoszony przez co najmniej 15 mieszkańców. Sołtys powinien przekazać wniosek burmistrzowi celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Należy to zrobić w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek.

źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl